הוספת מתקני אופניים בכניסות לתיכון בגין - ספטמבר 2014