עיר נקיה מקרינה מזיקהמתוך אחריות לאיכות חייהם של תושבי העיר ואיכות בריאותם, בחרנו לשקף ולשתף את הנתונים

אודות מוקדי הקרינה בעיר וריכזנו המידע בטבלאות המפורטות מטה.

המידע נלקח מתוך אתר המשרד  לאיכות הסביבה.

המידע יוכל להתעדכן גם באמצעותכם, במידע שתמצאו לנכון להעביר אלינו מתוך בדיקות עצמיות וכד'.

הטבלאות אינן כוללות את כל האתרים בעיר. הן תשלמה בהדרגה.

 

תחנות רדיו 

קווי מתח עליון 

אנטנות סלולריות בשטח פתוח 

אנטנות סלולריות בשטח מגורים 

אנטנות סלולריות באזורי תעשיה 

נקודות חמות בבתי ספר